آرشيو برچسب کتابدارها

کدام مقصر است؟ کتابداری، کتابدارها یا …؟

بعد از نگرانی فراوان از اینکه ممکن است قطار را از دست بدهم، بالاخره به ایستگاه قطار رسیدم. وارد کوپه شدم. بعدازکمی استراحت تصمیم گرفتم درمورد اجرای یک طرح پژوهشی دردانشگاه و گرفتن مشاوره با استادم تماس بگیرم، این تماس دلیلی شد برای گفتگوی من و یکی از هم کوپه ای هایم که مرد جوانی...
| يادداشت | ادامه مطلب