آرشيو برچسب هماوایی کتابداران،

سکوت و هماوایی کتابدارانه!

 حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما                                                                                                        بلبلانیم که  در موسم  گل  خاموشیم در سفری کاری با یکی از متخصصان  همراه می شوید . قرار است برای تصمیم گیری در مورد یک طرح پژوهشی با شما مشورت شود. یکی دو ساعتی...
| جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 91, درنگ | ادامه مطلب