آرشيو برچسب فیلمنامه نویسی

همه شغل های دیگرم!

بعد از مدتی خریدن نیازمندی های روزنامه همشهری که هر روز اضافه وزن هم پیدا می کند و در بخش استخدام دنبال کادر جدا کننده کتابدار گشتن و البته عقیم ماندن این تلاش و در نهایت بردن نیازمندی ها و فروختن آن به مسئول فروش سبزیجات محله جهت استفاده برای پوشاندن سبزی ها از چشمان نامحرم و هم...
| يادداشت | ادامه مطلب