آرشيو موضوع يادداشت

تسلیم، تقابل و یا تعامل: کتابداران و اطلاع رسانان کدامیک را برمی‌گزینند؟!

با نگاهي دوباره به دغدغه ها، نگراني ها و آرمان هاي پژوهشگران و حرفه مندان کتابداري و اطلاع رساني که برخاسته از نگرش آنها به چيستي و چگونگي فرايندها و کارکردهاي کتابخانه اي است، نيک درمي يابيم که مسير پيش روي آنان با ناهمواريها، دشواري ها و چالش هايي همراه است. در اين نوشتار کوتاه،...
| يادداشت | ادامه مطلب

اخـــلاق حرفه‌ای: ضرورت و تـــرویج آن

«اخلاق حرفه اي، ضرورت و ترويج» عصمت صدري فرد كليد واژه: اخلاق/ حرفه / اخلاق فردي / اخلاق حرفه اي/ منشور اخلاقي / سازمان چكيده هدف از اين مقاله بيان ضرورت وجود اصول اخلاق حرفه اي، پايبندي به اين اصول، ترويج آن در بين كتابداران و تعيين معيارهايي براي استانداردهاي اخلاق حرفه اي براي...
| يادداشت | ادامه مطلب