آرشيو موضوع یادبود

به لفظ اندک و معنی بسیار

حکیم عمر خیام نیشابوری سخن برای گفتن بسیار دارد، اما کم‌گو و گزیده‌گو است. از سویی دیگر، او در این گزینش نیز مهارت شگرفی دارد، و ماهرانه جان کلامش را در چند بیت کوتاه به شنونده می‌رساند. بیت‌هایی که به نثری روان و حتی به زبان گفتار نزدیک است. زیرا خیام اصل ایجاز را می‌شناسد و به...
| یادبود | ادامه مطلب