آرشيو موضوع اسناد و آرشيو

آرشیوهای سیاه در مقابل آرشیوهای روشن

چندی پیش در گروه بحثی که در حوزه مطالعات آرشیوی فعالیت پیامی دریافت کردم با این مضمون که    What is dark archive? و فرد سوال کننده  که Cyndi Shein نام داشت اطلاعات بیشتری در این زمینه می خواست. کنجکاوانه واژه مورد نظر را جستجو کردم و نتایجی را به دست آوردم که هرچند در چارچوب مقالات تحقیقاتی، البته...
| اسناد و آرشيو, يادداشت | ادامه مطلب

دستورات کاربردی برای مدیریت اسناد الکترونیکی

چكيده: مقاله حاضر ساخت و توسعه سيستمهاي مديريت اسناد را در دو قالب محتوايي و ساختاري پيشنهاد مي كند و به بررسي  قواعد مربوط به آنها مي پردازد. مقدمه: وقتي تكنولوژي و روش جديدي براي انجام فعاليتهاي اداري به سازماني معرفي مي شود روشهاي قديمي و عملياتي كه براي كنترل اسناد در كليه مراحل(...
| اسناد و آرشيو | ادامه مطلب