مطالب نوشته شده توسط فاطمه دارابي

کتابخانه های عمومی استان لرستان و رابطه آن با توسعه سود اطلاعاتی

این مقاله با همکاری محسن حمیدی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نوشته شده است. چکیده پژوهش حاضر با هدف “بررسی توانمندی های کتابخانه‌های عمومی استان لرستان در فراهم‌آوری ابزارها و زمینه‌های توسعه ی سواد اطلاعاتی از دیدگاه دانشجویان...
دی ۱۹ام, ۱۳۹۱ | مقاله | ادامه مطلب