مطالب نوشته شده توسط خبرنامه انجمن بهار 1352

معنی هنر

نامه انجمن در دهه پنچاه همواره حامل مطالب خواندنی و تازه بود آنهم به قلم افرادی که بعدها در حوزه تخصصی خود صاحب نام شدند.نقد و معرفی بخشی است که در بعضی از نامه های انجمن پر رنگ تر بود  و جالب تر اینکه به نقد و معرفی کتاب در همه حوزه ها می پرداختند.و کتابداران را از نشر و نقد آنها...
مهر ۱۶ام, ۱۳۹۱ | تاریخ | ادامه مطلب