ما و بازرگان کیش

جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 91, نقد و معرفي — توسط در اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در ۱۱:۲۵ ق.ظ

سالها پيش حسب اتفاق همراه دو تن از دوستان، كارشناسان تاريخ يكي از كتابخانه هاي بزرگ كشور شديم تا در كتابهاي تاريخي آن كتابخانه جستجو كنيم، كتابهاي مناسب پژوهش و تصحيح را شناسايي كنيم، اگر كتابي پيشتر منتشر شده اما خوب تصحيح نشده شناسايي كنيم، اگر كتابي را مناسب تصحيح و انتشار يافتيم پژوهشگر مناسب تصحيح آن را شناسايي كنيم، اگر كتابي آماده چاپ شد درباره آن داوري كنيم يا داور معرفي نماييم، و خلاصه مشاور انتخاب، تصحيح، و انتشار كتب نفيس تاريخي آن كتابخانه باشيم. البته خودمان هم ميتوانستيم اين نقش ها را بازي كنيم. من به دوره مغولان و تيموريان آگاهي داشتم و يكي از دوستان به دوره صفويه دل داشت و ديگري به دوره قاجار ارج مينهاد. فهرستهاي كتابخانه را از جلد يك بررسي كرديم نسخه اي ارزشمند يافتيم. گفتيم نسخه چاپي آن را آوردند. اگر خوب منتشر شده بود كه هيچ وگرنه پيشنهاد تصحيح و انتشار آن را در برگه اي ثبت ميكرديم. نسخه اي از دوره صفوي آمد و مناسب تصحيح تشخيص داده شد. حال زنگوله را بگردن كه بياندازيم؟ يكي گفت چه كسي از شما بهتر و دو نفر ديگر تائيد كردند. يكي شد مصحح و دو نفر ديگر پيشنهاد كننده و امضا کننده صورت جلسه. نسخه اي از دوره قاجاريه آمد و مناسب تصحيح تشخيص داده شد. يكي گفت چه كسي از شما بهتر و دو نفر ديگر تائيد كردند. يكي شد مصحح و دو نفر ديگر پيشنهاد كننده كننده و امضا کننده صورت جلسه. نسخه اي ديگر صفوي و نسخه اي قاجاري. شكر خدا كتاب خوب دوره مغولي و تيموري هم كه پيدا نمي شد. بالآخره دوست قاجار شناس ما گفت: داستان ما شده مثل آن بازرگان كه سعدي در كيش ديده بود كه:

” فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و اين قباله فلان زمين است و فلان چيز را فلان ضمين. گاه گفتی: خاطر اسکندريه دارم که هوايی خوش است. باز گفتی: نه، که دريای مغرب مشوش است؛ سعديا، سفری ديگر در پيش است، اگر آن کرده شود بقيت عمر خويش به گوشه بنشينم. گفتم: آن کدام سفرست؟ گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چين که شنيدم قيمتی عظيم دارد و از آنجا کاسه چينی به روم ارم و ديبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگينه حلبی به يمن و برد يمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشينم.”

ما نيز كه در خانه خود به اندازه چند دهه كتاب و كپي و عكس و فایل براي تصحيح و ترجمه و تأليف داريم و اگر از امروز كاري بدست نگيريم همچنان گرفتار قراردادهاي پيشين هستيم، هنوز به كارها و تعهدات جديد دست ميزنيم.


برچسبها: , , , ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك