معنی هنر

تاریخ — توسط در مهر ۱۶, ۱۳۹۱ در ۱۰:۵۵ ق.ظ

نامه انجمن در دهه پنچاه همواره حامل مطالب خواندنی و تازه بود آنهم به قلم افرادی که بعدها در حوزه تخصصی خود صاحب نام شدند.نقد و معرفی بخشی است که در بعضی از نامه های انجمن پر رنگ تر بود  و جالب تر اینکه به نقد و معرفی کتاب در همه حوزه ها می پرداختند.و کتابداران را از نشر و نقد آنها باخبر میکردند و هیچ دربند حوزه و حرفه ی خود نبودند!گویا پیشکسوتان این حوزه نیک میدانستند که سرافرازی “کتابداران” بسته به اطلاعات است و آگاهی آنهم نه تنها در داخل حوزه و حرفه.به هر روی دربخش نقد و معرفی نامه انجمن در بهار 52 کتابی تحت عنوان معنی هنر از هربرت رید و ترجمه نجف دریابندری  که به قلم کامران فانی معرفی میشود.


پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك