گفتگو با نانسی کال

گفتگو — توسط در مهر ۱۶, ۱۳۹۱ در ۱۰:۵۴ ق.ظ

مجموعه کتابخانه های عمومی شهر داگلاس که در کلورادوی مرکزی قرار دارد به شهروندان اين شهر خدمت رسانی می کند. کتابخانه های شهر داگلاس هم فهرستنویسی بنیادی[1] و هم فهرستنویسی غیربنیادی[2] را انجام می دهد . بخش فهرستنویسی این کتابخانه شامل یک فهرستنویس ارشد و چهار کتابدار فهرستنویس است که معمولا به کار فهرستنویسی غیربنیادی می پردازند. دو نفر از اين کتابدارها در فهرستنویسی با استفاده از آر.دی.ای.[3] که سالانه توسط اُ.سی.اِل.سی. برگزار مي شود شرکت کردند. کتابخانه داگلاس از آر.دی.ای.  برای فهرستنویسی بنیادی کتابها و دیگر شکلهای[4] انتخاب شده منابع موجود اين کتابخانه بهره مي برد. نانسی کال[5]، فهرستنویس ارشد مجموعه های خاص این کتابخانه در گفتگويي به پرسشهای زیر پاسخ داده است:

پرسش 1: آیا کتابخانه شما فهرستنویسی را با استفاده از آر.دی.ای. پس از پایان اجراي آزمايشي آن ادامه داد؟ در صورت پاسخ مثبت، چه مسایلی خاص ساختار و فرهنگ موسسه شما در قبال تصمیم استفاده از آر.دی.ای. به وجود آمد؟ چه جنبه های کارکردی از فهرستنویسی با آر.دی.ای. در برابر فهرستنویسی ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن[6] متوجه تصمیم شما شد؟

پاسخ: بله، ما در حال حاضر از آر.دی.ای. برای فهرستنویسی بنیادی کتابها و منابع مجموعه های خاص استفاده مي کنيم (بيشتر مواد دیداری-شنیداری ما برون سپاری شده اند). اما در مورد فهرستنویسی غیربنیادی کتابها و مواد دیگر از انگلوامریکن استفاده می کنیم که روزآمدسازی در مورد آنها برای استفاده از قو.اعد آر.دی.ای. را فعلا در دستور کار قرار نداديم.

بازخورد ما از کارمندان بخش مرجع و مراجعان آنها براي رکوردهای ایجاد شده در اجراي آزمايشي آر.دی.ای. مثبت بود. بنابراین دلیلی برای عدم ادامه فهرستنویسی بنیادی با استفاده از آر.دی.ای. برای حداقل شکلهای معمول که فهرستنویسی می کنیم وجود نداشت. کتابخانه ما به عنوان یک کل، فلسفه و فرهنگی برای پیشرو بودن در تاثیرگذاری بر کتابخانه های امروزی را دارد و تجربه ما با آر.دی.ای. راهی بود که توسعه خدمات کتابشناختی مان را به هدف نزدیکتر می کرد.

با آنکه ویژگیهای مختلف آر.دی.ای. هنوز توسط جامعه کتابداری مورد بحث است، اما ما دلیلی برای عدم ادامه کار با آر.دی.ای. در فهرستنویسی بنیادی نمي ديديم . ما از تغییراتی مانند عدم استفاده از اختصارات که با استفاده از آر.دی.ای. انجام می شود، استقبال می کنیم اما بیشترین تغییرات مربوط به استفاده از مفاهیم جدید اف.آر.بی.آر. و معنای روابط بین موجودیتهای آن است که تغییرات را ایجاد کرده است.

اجرای آر.دی.ای. یکی از تغییراتی است که  کتابخانه ها ملزم به اجراي آن در سال هاي آتي خواهند بود و نتايجي همانند توصيف و بازيابي دقيق تر منابع و در نتبجه سومندي اقتصادي آن در آينده مشخص خواهد شد.

پرسش 2: همانگونه که مي دانيد هر تغيير معنايي به دنبال خود مزايا و معايب و نظرات مخالفان و موافقان را به دنبال خواهد داشت.  از بُعد هزينه  سودمندي اقتصادي تصمیم کتابخانه تان برای ادامه یا قطع فهرستنویسی به کمک آر.دی.ای. چيست؟

پاسخ: تشريح و تبيين تغییرات قواعد فهرستنویسی از دیدگاه تجاری/اقتصادی بسیار دشوار است. يقينا” هر تغییری هزینه هاي خاص خود را مي طلبد و در مورد  آر.دی.ای. بايد گفت نمیتوان هم اکنون سودمنديهايي همانند بُعد اقتصادي اش را نشان داد. محیط مارک امروزی و سیستمهای یکپارچه کتابخانه ای حاضر و ساير امکانات بازيابي منابع اجازه درک شایستگیهای واقعی آر.دی.ای. را در حال حاضر به ما نمی دهد. اجرای آر.دی.ای. یکی از تغییراتی است که  کتابخانه ها ملزم به اجراي آن در سال هاي آتي خواهند بود و نتايجي همانند توصيف و بازيابي دقيق تر منابع و در نتبجه سومندي اقتصادي آن در آينده مشخص خواهد شد.

پرسش 3: همانگونه که در سئوالات قبلي اشاره شد هر تغييري مخالفت ها و مقاومت هايي را به طور طبيعي به دنبال دارد. آیا همکاران شما در مرحله اجراي آزمايشي آر.دی.ای. در کتابخانه تان استقبال کردند ويا مقاومت؟ آيا مخالفت وجه غالب بود؟  اگر آري چگونه با آن مواجه شديد و بازخورد گرفتيد؟

پاسخ: خوشبختانه بازخورد منفي در رابطه با آر.دی.ای. و اجراي آن در کتابخانه ما وجود نداشت. ما باید به صورت فشرده در مدت زمانی که برای اجراي آزمايشي آر دي اي در نظر گرفته شده بود مشارکت می کردیم و چون کار ما در تابستان و پاییز 2010 سنگین بود، باید تعداد فهرستنویسهایی را که برای همکاري در اين اجرا در نظر گرفته بودیم را از 4نفر به 2نفر کاهش می دادیم تا به کارهاي عادي و روزانه آن دو نفر ديگر برسند. 2 فهرستنویس مورد نظر در اجراي آر.دی.ای. شرکت کردند. ما هر هفته جلسات ثابتي را با هم داشتیم و پیشینه های ایجاد شده را بررسی کرده و برای وظایف آینده که در این اجرا مورد نیاز بود برنامه ریزی و در مورد سوالاتی که ممکن بود داشته باشیم بحث می کردیم.

براي بررسی پیشینه های آر.دی.ای بجز پیشینه ها و قواعد آر.دی.ای، از تجارب کارمندان بخش مرجع و نيازها و درخواست هاي مراجعان هم کمک گرفته شد. لازم به ذکر است کارمندان مربوط به فهرستنویسی غیربنیادی شامل آجراي آزمايشي آر دي اي  نمی شدند. به طور کلی این اجرا یک تجربه مثبت بود.

پرسش 4: آیا هم اکنون اين حس در شما تقويت و القا شده که به اندازه کافي با الگوی اف.آر.بی.آر.[7] برای حرکت به سمت دستورالعملهای آر.دی.ای. آشنا شده اید؟ و آیا شما به نقطه واضحی با ساختار آر.دی.ای. توسط این اجراي آزمايشي دست یافته اید؟ يا اينکه خير؟ و شما نياز مند اين هستيد که یک اجراي  طولانی تر آر دي اي در کتابخانه مي تواند شما را با مسایل مربوط به کمبود و خلاء هاي آشنایی با مفاهیم اف.آر.بی.آر. هموارتر سازد؟

پاسخ: در بدو شروع اجراي آر دي اي در کتابخانه، الگوی اف.آر.بی.آر. براي ما گنگ و مبهم بود اما احساس حرکت به سمت اجراي دستورالعملهای آر.دی.ای. ما را خرسند مي ساخت که  علي رغم مشکلات درک الگوي اف آر بي آر به کار خود ادامه دهيم. در حین ایجاد پیشینه های این اجرا بعضا” ما مجبور به رجوع به این الگوي اف آر بي آر بودیم و براي دستورالعملهای آر.دی.ای. مشورت می کردیم. بدین ترتیب با الگوی اف آر بي آر کم کم آشنا شدیم. مفاهیم اف.آر.بی.آر. از استحکام و چارچوب خوبي برخوردار بود ،به طوریکه برای پیشینه هایی که ایجاد می کردیم به آن احتیاج داشتیم.

در آن زمان، ما فکر نمی کردیم داشتن اجراي طولانی تر برای درک کامل اف.آر.بی.آر. لازم باشد، اگرچه ادامه فهرستنویسی توسط آر.دی.ای. بعد از اجرا، نیاز به اين مساله را تقويت کرد.

پرسش 5: آیا شکلهای کتابشناختی خاصی وجود دارد که برای فهرستنویسی بوسيله آر.دی.ای. سخت تر یا راحت تر باشند؟ لطفا تجارب خود را در موارد خاص در آر.دی.ای. اگر وجود دارد بیان کنید و توصيه هاي پاياني

پاسخ: اول از همه توصیه می کنم که به صورت محلی برای تبدیل پیشینه های آر.دی.ای. به ویرایش دوم انگلوامریکن زمان نگذاشته و تلاش نکنید.

توصیه دیگر این است که کتابخانه ها باید زماني را براي آشنايي و اجراي آري دي در کتابخانه خود منظور نمايند چرا که اجرای آر.دی.ای. توسط کتابخانه های ملی در سال 2013 قطعي است. استفاده از آر.دی.ای. برای انجام فهرستنویسی بنیادی به ما اجازه می دهد که تخصص خود در حوزه آر.دی.ای. را در ارجراي آن ارتقاء بخشیده و برای کسب مهارتهای بیشتر ادامه دهیم، اگرچه ما در این زمان برای اجرای کامل آر.دی.ای. قبل از کتابخانه های ملی برنامه ریزی نکرده ایم. به این ترتیب ما ارائه آموزش به فهرستنویسان غیربنیادی را دنبال نمی کنیم. ما پیشینه هایی را که با استفاده از آر.دی.ای. به فهرست خود اضافه می کنیم، بررسی می نماییم، البته تعداد این پیشینه ها زیاد نیست.

بنابراین فهرستنویسان غیربنیادی در کتابخانه ما با بسیاری از این پیشینه ها مواجه نمی شوند. ما بسیاری از این پیشینه ها را برای اُ.سی.اِل.سی. ایجاد کرده ایم. بنابراین در این زمان اعتقاد داریم که اینجا ارزش کمی در آموزش فهرستنویسان غیربنیادی و انتظار از آنها برای استفاده از جزییات آر.دی.ای. برای پیشینه های غیربنیادی وجود دارد.

مواد آموزشی توسط کتابخانه کنگره ارائه و برای آموزش کارکنانی استفاده شده است که در آزمون ژوئن 2010 شرکت کرده اند. این مواد آموزشی بسیار مفیده بوده اند. ما در اکتبر 2010 برای اجراي آزمايشي آر دي اي به یادگیری آن پرداختیم. در طول اجرا، ما هیچ آموزش رسمی را در آر.دی.ای. تولکیت انجام ندادیم، بلکه فقط استفاده از آن را در طول زمان آموزش به این صورت گذراندیم که با فهرستنویسی پیشینه های ساده تجارب خود را ارتقاء می دادیم. پس از اجرا نیز به صورت محدود شروع به آموزش فهرستنویسان دیگر برای استفاده از آر.دی.ای. به منظور فهرستنویسی بنیادی کردیم.

ما هیچ آموزش رسمی دیگری برای فهرستنویسان نداریم اما کار با آنها به صورت فردی بازخوردی از پیشینه هایی که آنها با استفاده از آر.دی.ای. ایجاد کرده بودند را به دنبال داشت و از آنها انتظار می رود با تولکیت به عنوان قسمتی از فرایند فهرستنویسی مشورت کنند.

متن اصلی: http://www.rdatoolkit.org/blog/312[1] Original Cataloging

[2] Copy Cataloging

[3] Resource Description and Access(RDA)

[4] Formats

[5] Nancy Kall

[6] Anglo-American Cataloging Rules(second edition)AACRII

[7] Functional Requirements for Bibliographic Records(FRBR)


برچسبها: ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك