بررسی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان

مقاله — توسط در بهمن ۱۵, ۱۳۹۰ در ۱۱:۵۶ ق.ظ

چکیده

هدف از اين پژوهش، شناسايي نحوه جستجوي اطلاعات توسط دانشجويان كارشناسي دانشگاه پيام نور فراهان مي‌باشد. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي توصيفي است و گردآوري داده‌ها از طريق پرسشنامه صورت گرفته‌است. از كل جامعه آماري 200نفر بصورت تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده‌اند. در انجام کارهای آماری از نرم افزار spss بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از جستجوی اطلاعات تهیه گزارش های کلاسی، دسترسی به اطلاعات روز آمد و انجام تحقیقات علمی می‌باشد. کتابهای درسی و نشریات ادواری به ترتیب بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی مورد استفاده دانشجویان است. بطور متوسط33درصد دانشجویان از اینترنت استفاده مي‌كنند. دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر ازاينترنت استفاده مي‌كنند. همچنين دانشجويان با رشته‌هاي تحصيلي متفاوت داراي رفتار اطلاع يابي متفاوت هستند.

 

مقدمه و بيان مساله

     از آغاز تمدن بشري؛ اطلاعات و استفاده از آن يكي از مسائل مهم بشمار مي آمده است وجود و توليد حجم زيادي از اطلاعات در زمينه‌هاي گوناگون، دوران كنوني را به عصر اطلاعات تبديل كرده و تا آنجا پيش رفته است كه دانش و علم مهمترين مولفه پيشرفت و تمدن بشر شناخته مي‌شود. (شجاعی، 1389، 1) کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی مهم‏ترین مراکز ارائه اطلاعات به پژوهشگران و دانشجويان هستند، اما تجربه نشان می‏دهد که در بیشتر موارد استفاده کنندگان برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود دچار مشکل می‏شوند. از مهم‏ترین عوامل مؤثر در بروز این مشکلات، معمولا ناآگاهی استفاده کنندگان از امکانات موجود در مراکز اطلاع‏رسانی، و ناآشنایی با منابع کتابخانه و نقش کتابداران است.امروزه هر سازمانی که فعالیت‏های آن بر محور امور علمی و پژوهشی استوار است، یک مرکز اطلاع‏رسانی با هدف تهیه منابع و رفع نیازهای اطلاعاتی کارکنان و متخصصان، در تشکیلات خود گنجانده است.چنین مراکزی می‏توانند با مطالعه روش‏ها و عادات استفاده کنندگان در جستجوی اطلاعات و شناخت کافی از منابع مورد نیاز مراجعان خود، از یک سو با برنامه‏ریزی‏های صحیح از صرف بودجه‏های غیر ضروری و خریدهای نادرست منابع بکاهند؛ و از سوی دیگر، مشکلات آنها را شناسايي و خدمات مناسبی ارائه نمایند. مطالعات زیادی روی نیازها و رفتارهای اطلاع‏یابی گروه‏های استفاده کننده از منابع اطلاعاتی انجام شده است. بدیهی‏ست نتایج این مطالعات می‏تواند برای رفع مشکلات اطلاع‏یابی دانشجويان استفاده شود.

استفاده صحیح دانشجويان از اطلاعات، نقش مهمی در انجام امور پژوهشي و آموزشي دارد.اما از یک سو، وجود موانعی از قبیل نبود یا کمبود منابع مورد نیاز در مجموعه، روزآمد نبودن منابع و کمبود کتابدار متخصص؛و از سوی دیگر، آگاه نبودن متخصصان اطلاع‏رسانی از نیازهای اطلاعاتی و روش‏های مناسب برای دستیابی سریع دانشجويان به اطلاعات، می‏تواند موجب شود که آنان به اطلاعات مورد نیاز خود دست نیابند.همچنین، برای ارائه خدمات اطلاعاتی بیشتر و بهتر به این گروه، آشنایی با رفتار اطلاع‏یابی آنان برای فراهم کنندگان و عرضه کنندگان اطلاعات حائز اهمیت است.مسئله اصلی این پژوهش، فراهم کردن زمینه آگاهی دست اندركاران كتابخانه دانشگاه پيام نور فراهان از چگونگی رفتار اطلاع‏یابی دانشجويان اين دانشگاه است.

پرسش‏های اساسس پژوهش

1-مهمترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از جستجوی اطلاعات چیست؟

2-دانشجویان دانشگاه  پیام نور فراهان بیشتر از چه نوع منابع اطلاعاتی استفاده می کنند؟

3- آيا بین جنسیت دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان و میزان استفاده از اینترنت رابطه ی معناداری وجود دارد؟

4- آيا بین رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان در حوزه های فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد؟

5- میزان استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از اینترنت تا چه اندازه است؟

روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش 200 نفر از دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور واحد فراهان است. شيوه نمونه گيري در اين پژوهش، نمونه‌گيري خوشه‌اي مي‌باشد. بدين صورت كه ابتدا حوزه‌هاي موضوعي – كشاورزي، فني مهندسي و علوم انساني- را به سه خوشه تقسيم كرده و نمونه خود را از آنها انتخاب كرده‌ايم.  اين پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده روش پیمایشی- توصیفی انجام پذيرفته است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که حاوی 15سوال بسته و1 سوال باز است. كه بعداز تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت.همچنين برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و ترسیم نمودارهای مربوطه از نرم افزار (spss16 ) استفاده شده است.

مروری بر مطالعات انجام شده

اسماعیلی فارسانی (1385) پژوهشي با عنوان بررسی نیاز های اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد انجام داده است. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق 30/42 درصد جهت فعالیت های تدریس و پژوهش به منابع اطلاعاتی نیاز دارند، بیشترین انگیزه و هدف در جستجوی اطلاعات مربوط به افزایش کارایی در امر تدریس با 53/36 درصد می باشد، 03/74 درصد از اعضای هیئت علمی کتاب را به عنوان اولویت اول در استفاده از منابع درسی انتخاب نموده اند.

مختارپور (1386)در مقاله خود تحت عنوان بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز به این نتیجه رسید که «مشورت با فردی که در آن زمینه موضوعی تخصص دارد» در میان اعضای هر دو گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب با 82 و 54 درصد فراوانی، درصد شیوه های دسترسی به منابع اطلاعاتی قرار دارد.

تلخابی (1388) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت، دریافت که مهمترین اهداف جستجوی اطلاعات توسط اعضای هیات علمی ، اهداف پژوهشی (5/22 درصد) ،آموزشی (6/15 درصد) و روز آمد  کردن اطلاعات تخصصی (3/13 درصد)، می باشد، بیشترین استفاده از مجلات الکترونیکی 8/11 درصد و پایگاههای اطلاعاتی (8/11 درصد) است.

كیانی، نیكنام، پیشوایی (1389) در مقاله خود تحت عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی یزد به این نتیجه رسیدند كه اعضای هیات علمی تاثیر كتابخانه را در جستجوی اطلاعات ، در حد متوسط با فراوانی (5/40)درصد بیان نموده اند

نور علیزاده ،‌مقیمی (1390) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی میانه به اطلاعات تخصصی و تاثیر آن بر روزآمد سازی اطلاعات دانشگاه دریافتند، انگیزه اصلی جست و جوی اطلاعات ،‌افزایش كیفیت تدریس و روزآمدكردن اطلاعات تخصصی است و جامعه آماری از دو رش رسمی و غیر رسمی به جست و جوی اطلاعات می پردازند. كتاب و برقراری ارتباط با پ‍ژوهشگران داخلی و خارجی و شركت در سمینارهای مختلف از مهمترین منابع رسمی و غیر رسمی اطلاعات در جامعه مورد بررسی به شمار می رود.

ابوعدا[1] (2008) در پژوهشی به بررسی رفتار اطلاع یابی 2000 نفر از پزشکان عربستان سعودی و مطالعه انگیزه و دلایل مراجعه آنان به مراکز اطلاعات دارویی با هدف کشف رفتارهای اطلاع یابی دارویی ، جامعه مورد پژوهش و شناخت منابع اطلاعاتی مورد استفاده پرداخت. نتایج یافته ها حاکی از آن است تنها تعداد (70%) پزشکان از وجود مراکز اطلاعات دارویی (DICS ) اطلاع داشتند و (9/33%) آنان در 6 ماهه گذشته با میانگین (3%) استفاده در ماه از این مراکز بهره برده اند.

معروف و انوار[2]( 2010) در مقاله خود به بررسی رفتار اطلاع یابی استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کویت پرداختند. این تحقیق نشان داد این استادان به شدت به کتابها و ژورنال ها به منظور تدریس وابسته اند و همچنین نیازمند گسترده وسیعتری از مواد ذکر شده به منظور انجام هدف های تحقیقاتی می باشند استفاده از آنها از منابع غیر رسمی به طور نسبی کمتر از منابع رسمی است. در میان منابع غیر رسمی،کنفرانس ها، کارشناسان موضوعي و همکاران از اهمیت بیشتری نسبت به کتابداران و ماموران دولتی برخوردارند. سطح رضایت از منابع غیر رسمی کمی بالا تر از منابع رسمی است. استفاده آنها از کتابخانه به دلیل وجود نارضایتی هایی مانند کیفیت ناکافی منابع خصوصاً منابع عربی و کارمندان و سطح دسترسی به منابع بین المللی، بسیار کم و محدود است.

       بطوركلي پيشينه هاي تحقيق مبين آنست كه اقبال به سمت استفاده از فن‌آوريهاي نوين در زمينه‌هاي اطلاع‌يابي بيشتر شده ، اما استفاده از اين فن‌آوري‌ها مستلزم محيطي مناسب مي‌باشد. اما منابع چاپي همچنان مورد استفاده اغلب كاربران مي‌باشد.

يافته‌هاي پژوهش

در این بخش 5 پرسش به ترتیب مطرح و مورد تحلیل قرار می گیرند:

1.مهمترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از جستجوی اطلاعات چیست؟

برای پاسخگویی به پرسش اول پژوهش، مهمترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان در قالب جدول.1 آمده است.

جدول 1.  فراوانی اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از جستجوی اطلاعات

انگیزه و هدف

فراوانی

درصد

تهیه گزارش‌های کلاسی

190

29%

دسترسی به اطلاعات روزآمد

154

23%

انجام تحقیقات علمی

174

26%

کسب اطلاعات عمومی

66

10%

برای سرگرمی

78

12%

سایرموارد

0

0

جمع كل

662

100%

دانشجویان با توجه رشته تحصیلی و انگیزه های خود كه دارند، احتمالاً با اهداف متفاوتی به جستجوی اطلاعات می پردازند. منظور از این پرسش بررسی اهداف جستجوی اطلاعات دانجشویان می باشد. مهمترین اهداف یا انگیزه های دانشجویان از جستجوی اطلاعات در قالب جدول 4-4 دسته بندی شده اند. مهم ترین اهداف دانشجویان از جستجوی اطلاعات به ترتیب عبارت اند از: تهیه گزارش های كلاسی (29 درصد) ،‌انجام تحقیقات علمی(26 درصد) و دسترسی به اطلاعات روزآمد (23 درصد). اهدافی مانند كسب اطلاعات عمومی و برای سرگرمی در مرتبه های بعدی قرار دارند.

2.دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان بیشتر از چه نوع منابع اطلاعاتی استفاده می كنند؟

برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، جداول 2 و3 به ترتیب منابع اطلاعاتی چاپی ومنابع اطلاعاتی  غیر چاپی مورد استفاده دانشجویان را نشان می دهند.

جدول 2. فراوانی منابع اطلاعاتی چاپی مورد استفاده دانشجویان

نوع منبع اطلاعاتی چاپی

فراوانی

درصد

كتابهای درسی

196

38%

نشریات ادواری

98

19%

روزنامه‌ها

46

9%

كتابهای مرجع

68

13%

پایان نامه‌ها

6

1%

كتابهای عمومی

106

20%

سایر موارد

0

0

جمع كل

520

100%

همانطور كه در جدول 4-5 مشاهده می شود، مهمترین منابع اطلاعاتی چاپی كه مورد استفاده جامعه آماری قرار گرفته اند، عبارت اند از: كتابهای درسی (38 درصد)، كتابهای عمومی (20 دردص)، نشریات ادواری (19 درصد) و كتابهای مرجع (13 درصد). كمترین منابع مورد استفاده دانشجویان روزنامه ها و پایان نامه ها هستند. بر این اساس کتابهای درسی ،‌كتابهای عمومی و نشریات ادواری به عنوان یك منبع مهم اطلاعاتی چاپی قابل استفاده توسط دانشجویان می باشد.

جدول3 .فراوانی منابع اطلاعاتی غیر چاپی مورد استفاده دانشجویان

نوع منبع اطلاعاتی غیر چاپی

فراوانی

درصد

مجلات الكترونیكی تخصصی

88

9%

پایگاههای اطلاعاتی دارای متن كامل مقالات

62

6%

مشخصات استانداردها

24

2%

پایگاههای اطلاعاتی كتابشناختی

50

5%

منابع صوتی و تصویری

96

10%

وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها و مراكز اموزش عالی

102

10%

وبلاگهای تخصصی  مرتبط با حیطه‌ كاری

86

9%

اخبار

98

10%

وب سایتهای انجمن های علمی

66

94/6%

پایان نامه ها

74

7%

پروانه های ثبت اختراعات

6

06/ %

فهرست رایانه ای كتابخانه ها در اینترنت

56

5%

منابع مرجع الكترونیكی (مثل واژه نامه ها و دایرة المعارف ها)

122

12%

كتابهای الكترونیكی

78

8%

جمع كل

1008

100

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 3 مشخص شد كه منابع مرجع الكترونیكی (مثل واژه نامه ها و دایره المعارف ها با (12 درصد) بیشترین استفاده را در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان دارد و بعد از آن منابع صوتی و تصویری ، وب سایت های دانشگاهها و مراكز آموزشی عالی و اخبار هر كدام با (10 درصد) ،مجلات الكترونیكی تخصصی(9 درصد)،وبلاگهای تخصصی مرتبط با حیطه كاری (9 درصد)، كتابهای الكترونیكی (8 درصد) در رده های بعدی استفاده قرار دارند و همچنین مشخصات استانداردها با (2 درصد) كمترین استفاده را در این میان دارد.

3- آيا بین جنسیت دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان و میزان استفاده از اینترنت رابطه ی معناداری وجود دارد؟

جدول4.میزان استفاده از اینترنت به تفکیک جنسیت دانشجویان

ميزان استفاده

جنسيت

بطور روزانه

چندباردر هفته

چند باردر ماه

گاه گاه ودر مواقع نياز

جمع كل

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

زن

16

12%

32

25%

72

56%

8

7%

128

100

مرد

20

28%

36

50%

16

22%

0

0

72

100

جمع كل

36

—-

68

—-

88

8

—-

200

100

با توجه به اطلاعات مندرج درجدول فوق مشاهده می‌گردد بین جنسیت ومیزان استفاده از اینترنت رابطه کاملا معناداری وجود دارد.برای تشخیص این ارتباط از آزمون مجذور کای استفاده گردید ونتیجه در جدول زیر ارائه شد. برای تشخیص این ارتباط از آزمون مجذور کای استفاده گردید و نتیجه در جدول ارائه شد.

جدول5.رابطه بین جنسیت و میزان استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان

2

X

Df

Sig

911/16

3

001/0

همانطور که در جدول 5. نشان می دهد چون sig بدست آمده از طریق آزمون کای کمتر از 05/0 می باشد نتیجه می گیریم، بین جنسیت و میزان استفاده از اینترنت ، رابطه کاملا معنادار مشاهده می شود و در بین، دانشجویان، مردان، بطور معناداری بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می کنند.

4-آيا بین رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان در حوزه های فنی مهندسی ، علوم انسانی و علوم کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد؟

تفاوت های موجود بین شاخص های رفتار اطلاع یابی ( اهداف جستجو، نوع منابع اطلاعاتی مورد جستجو، ابزارها و روش های جستجوی اطلاعات )در بین حوزه های علوم انسانی، فنی مهندسی و کشاورزی با استفاده از آزمون «آزمون کروسکال – والیس[3]» مورد بررسی قرار گرفت[4]و و نتیجه در جدول 6. ارائه شد.

جدول جدول6. بررسی تفاوت رفتار اطلاع یابی در حوزه های علوم انسانی، فنی مهندسی و کشاورزی (2000=n ).

شاخص‌هاي رفتار اطلاع‌يابي

2

X

Df

Sig

انگيزه و هدف

55/9

3

022/0

نوع منابع اطلاعاتي

022/27

3

000/0

ابزارهاي جستجوي اطلاعات

95/17

3

000/0

روش‌هاي جستجوي اطلاعات (راهبرد جستجو)

66/14

3

002/0

با توجه به مندرجات جدول (6) مشخص است که چون کلیه اعداد بدست آمده در بخش sig جدول کوچکتر از 05/0 می باشند پس نتیجه می گیریم که بین رفتار اطلاع یابی در حوزه های علوم انسانی، مهندسی و کشاورزی تفاوت معناداری وجود دارد، یعنی دانشجویان در حوزه های مختلف با اهداف متفاوت ، از منابع اطلاعاتی متفاوت و ابزار و شیوه های جستجوی متفاوت استفاده می کنند. دلیل آن شاید تفاوت رشته های تحصیلی و نوع نیاز اطلاعاتی دانشجویان باشد.

5.میزان استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان از اینترنت تا چه اندازه است؟

جدول 7. توزیع فراوانی میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت

میزان توانایی در استفاده از اینترنت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

كم

خیلی كم

فراوانی

12

48

66

30

40

درصد

6%

24%

33%

15%

20%

همانطور که از جدول 7. آمده است، 12 نفر (6 درصد) دانشجویان خیلی زیاد توانایی استفاده از اینترنت را دارند. 48 نفر (24 درصد) زیاد، 66 نفر (33 درصد) متوسط، 30 نفر (15 درصد) کم و 40 نفر (20 درصد) خیلی کم توان استفاده از اینترنت را دارند.

نمودار 1 .توزیع فراوانی میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت

جدول 8. توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از اینترنت

میزان استفاده از اینترنت

بطور روزانه

چندباردرهفته

چند باردرماه

گاه گاه و در مواقع نیاز

فراوانی

36

68

88

8

درصد

18%

34%

44%

4%

جدول 8. نشان می دهد 36 نفر (18 درصد) از دانشجویان بطور روزانه از اینترنت استفاده می کنند. 68 نفر (34 درصد)، 88 نفر (44 درصد) چند بار در ماه و 8 نفر (4 درصد) در مرتبه های بعدی استفاده از اینترنت قرار دارند.

نمودار 2. توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از اینترنت

 نتيجه‌گيري

مهمترین اهداف دانشجویان از جستجوی اطلاعات تهیه گزارش های کلاسی، انجام تحقیقات علمی  و دسترسی به اطلاعات روزآمد  مي باشد. کتابهای درسی، کتابهای عمومی و نشریات ادواری به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی چاپی قابل استفاده توسط دانشجویان می باشد منابع مرجع الکترونیکی (مثل واژه نامه ها و دایره المعارف ها) بیشترین استفاده در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهان دارد . مراجعه به فهرست کتابخانه دانشگاه و مشورت با فردی که در آن زمینه موضوعی تخصص دارد بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.وب از مهمترین امکانات مورد استفاده از اینترنت می باشد. پست الکترونیکی، اتاقهای گفتگو در مرتبه های بعدی قرار دارند. امکاناتی که کمتر از بقیه مورد استفاده از اینترنت هستند گروههای بحث، گروههای خبری و تل نت است. در بررسی ابزارهای مورد استفاده از اینترنت توسط دانشجویان مشخص شد از موتورهای جستجو، ابر موتورهای جستجوودروازه های اطلاعاتی بيشترين استفاده را دارند. دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر از اينترنت استفاده مي‌نمايند. دانشجويان با رشته‌هاي تحصيلي متفاوت داراي رفتار اطلاع يابي متفاوتي هستند.

 پیشنهادهای پ‍ژوهش

1-آموزش نحوه استفاده از كتابخانه و منابع مرجع و نحوه استفاده از تكنولوژیها و ابزارهای جدید اطلاع یابی جزو برنامه های مستمر كتابخانه های دانشگاه قرار گیرد و این برنامه به خصوص برای دانشجویان جدید اجرا گردد.

2-به دلیل اینكه نظام آموزشی دانشگاه پیام نور آموزش از راه دور می باشد، برای كاهش در اتلاف وقت، هزینه ها و برای افزایش حجم مجموعه كتابخانه های دانشگاه ، ایجاد و گسترش نظام رایانه ای و شبكه ای اطلاع رسانی محلی و بین مراكز واحدهای دانشكاههای پیام نور توصیه می شود.

3-با توجه به ناكافی بودن منابع كتابخانه، پیشنهاد می شود بودجه قابل ملاحظه ای جهت تامین و تكمیل منابع كتابخانه بر اساس نیازهای متنوع همه رشته ها اختصاص یابد و نظرات دانشجویان در این امر مورد توجه قرار گیرد.

4-برگزاری كارگاههای آموزش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی.

منابع

اسماعیلی فارسانی، محمود (1385) “بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد“، پایان نامه كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

تلخابی، مهدی (1388)“بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت” ،پایان نامه كاشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

داور پناه، محمد رضا،(1386).”ارتباط علمی:نیازاطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی“.تهران:دبیزش،چاپار.

شجاعی،مرضیه (1389).”فناوری اطلاعات در سازمان ها“.ماهنامه ارتباط علمی،15(3)ص1.

کیانی، حسن؛ نیکنام،مهرداد؛ پیشوای ،فاطمه (1389).“بررسی اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

مختار پور، رضا (1386).” بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز”. مجله نما، دوره هفتم، شماره دوم.

نور علیزاده، فرشته؛ مقیمی، مهدی (1390).” بررسی رفتار اطلاع یابی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی میانه به اطلاعات تخصصی و تاثیر ان بر روزآمد سازی اطلاعات دانشگاه.”ماهنامه ارتباط علمی،19تا1).

Abou-Auda,Hisham (2008).”Information Seeking Behaviors and attitudes of Physicians toward durg information ceters in saud :Arabia” .saubia Medical Journal.29(1).2008:477-487.www.smg.org.sa

Marouf,Laila;A.Anwar,Mumtaz.(2010). “Information – Seeking behavior of the Social Sciences faculty at Kuwait university”.Library Review,vol.59 Iss :7,pp.532-547.www.emeraldinsight.com

Nicholas , David (2009)”Student digital  information Seeking behavior in“.www.emerald in sight.

Wilson,T.D(2000)”Human information behavior.” Information Science.3(2),p.49-56.


Abou _Auda.1

2.Marouf & A. Anwar

Kruskal wallis.3

[4] . شایان ذکر است با توجه به آنکه نمونه ها در حوزه های مختلف  تحصیلی یکسان نبوده اند و تفاوت بسیار بالا بوده از آزمون کروکسال – والیس استفاده شده است.


برچسبها: , , , , ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك