کتابداران در کتابخانه های دیجیتالی

كتابداري و اطلاع رساني — توسط در اردیبهشت ۳۱, ۱۳۸۹ در ۵:۴۱ ق.ظ

چکيده :

ظهور اينترنت و دردسترس قرار گرفتن امکانات کامپيوتري اين فرصت به وجود آمد تا خدمات بزرگ و با مجموعه هاي اطلاعاتي در قالب ديجيتالي از طريق شبکه قابل دسترسي باشد .براي درک اين نيروها شناخت افرادي که کتابخانه ها را توسعه مي دهند ضروري است. تکنولوژي در راهي قدم بر مي دارد که در آن کتابخانه هاي ديجيتالي قادر به توسعه اند ولي روندي که در آن تکنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد بستگي به مردم دارد . دو گروه مهم منشا اين نوآوري هستند ابتدا کارشناسان اطلاعاتي شامل کتابدارها و ناشران و ديگر محققان علم کامپيوتر و توسعه دهندگان اينترنت (آرمز ، 1381 ، 19 ) . در این مقاله سعی شده تا به نقش کتابدارن به عنوان ایجاد کنندگان و مدیران کتابخانه های دیجیتال پرداخته شود.

1- مقدمه :

از آن جا که دسترسي به کتابخانه ديجيتالي در مقايسه فيزيکي آسان است ، بيشتر کاربران تمايل به استفاده آن دارند . اگر کتابخانه ديجيتالي انتظارات کاربران را از جنبه روزآمد سازي کيفيت محتوا تامين نکند ، اعتماد آن ها کاهش مي يابد و تمايل کمتري دارند تا دوباره به کتابخانه ديجيتالي مراجعه کنند بنابراين انتصابات کارکنان با مهارتر ها و نگرش هاي صحيح براي اداره و کنترل وظايف مختلف در رابطه با طرح کتابخانه ديجيتالي بسيار مهم است ( نبوي، 1384 ، 79 )کارکنان کتابخانه هاي ديجيتالي با توجه به نوع وظايفشان انتخاب مي شوند ولي به طور کلي داراي وظايف زير مي باشند :

مديريت طرح ، انتخاب و آماده سازي منابع اصلي ، ديجيتال سازي و تبديل ، فهرست نويسي و ابرداده ، تعيين کيفيت ، اداره سيستم و نگهداري سريس دهنده وب سايت کتابخانه هاي ديجيتالي ، تحليلگر سيستم، برنامه نويس برنامه هاي کاربردي کتابخانه ديجيتالي و توسعه رابطه کاربري ، ارتقاء خدمات و حفاظت از ان است .کتابخانه هاي ديجتالي به کتابداراني نياز دارند تا خدمات رساني را به نحو مطلوب انجام دهند . کتابخانه هاي رقومي به کتابداران رقومي نياز دارند . مطمئنا رايانه هاي بسيار ضروري هستند اما مردم مي خواهند که همه گزينه ها در کنار يکديگر قرار داشته و با هم عمل کنند . ( هاستينگر[1] و تنانت [2]1996 )پايان اطلاعات ، عاقبت ، پايان بشريت است  . منطق اطلاعات ، در نهايت ، بايد منطق بشريت باشد . عاقبت اين مردم هستند که در اجتماعات ، سازمان ها و موسسات خود درباره اطلاعات و دليل اهميت آن تصميم   مي گيرند .

2- ديدگاه هاي گوناگون در زمينه کتابدار ديجيتالي

( ويليامز[3] و زالد[4] ، 1997 ) به فرصت هاي فراهم آمده براي کتابداران جهت استفاده از فضاي مجازي براي سود آموزي تاکيد مي کنند .از ميان افرادي که به مطالعه و تدوين کتاب در زمينه کتابخانه هاي ديجيتالي و کتابدار ديجيتالي مي پردازند مي توان به ادوارز ، ديويس ، اسکمبل و هال و … اشاره کرد که همه اين مولفين وظايف کتابداران ديجيتالي را در سه مورد بيان مي کنند :

1. ارائه اطلاعات گزيده و آگاهي رساني جاري

2. اشاعه قوانين مربوط به حق مولف

3. طراحي رابط نظام به جهت تسهيل دسترسي کاربران .

اگرچه بر جنبه خدمات فني و اطلاع رساني کتابداران در عصر ديجيتالي تاکيد مي کند اما مشاوره و توصيه هاي مربوط به سخت افزار ، نرم افزار ، و مديريت پايگاه داده ها را اولين نقش کتابداران ذکر مي کنند . به گفته ( کني [5]و کلولند[6] ، 1998 ) اين کتابداران رقومي کارگزاران دانش که به اصول اخلاقي دسترسي برابر احترام مي گذارند بايد در يک محيط نا منسجم اطلاعاتي به عنوان واسطه هايي حرفه اي عمل کنند .

دانشي که کتابداران رقومي دراين محيط رقومي عرضه مي کنند بايد تنوعي از منابع و رقومي در اين محيط رقومي عرضه مي کند بايد تنوعي از منابع و مجموعه هاي رقومي و کاغذي را در برداشته باشد . دتري به ارتباطات کليدي در محيط شبکه را فراهم آورد ، راهبردهاي هزينه سودمندي را براي بازيابي اطلاعات شناسايي کند وبه بهره گيران براي توليد اطلاعات جديد کمک کند .

در نگرش آن ها درباره آينده تغيير جهتي وجود دارد يعني کانون توجه آنها از توسعه کتابخانه هاي رقومي به توسعه کتابداران رقومي تغيير يافته است . آن ها به وضوح آن چه که احساس مي کنند در اولويت قرار دارد را بيان مي کند :

وقت آن رسيده که براي مردم ، و نه فن آوري ، هزينه کنيم . در کانون نگرش کتابخانه هاي رقومی ، يک کتابدار رقومي / کارگزار دانش قرار دارد که نگران مردم است . ( همان منبع )

به علت همين تفاوت ها در نوع کتابخانه ، مجموعه و خدمات شايد بتوان عبارت کتابدار ديجيتالي را مورد استفاده قرار دارد که وظيفه مديريت منابع ديجيتال را بر عهده دارد ( سيرينيوا [7]،2000 ) .

کتابخانه هاي ديجيتالي به کتابداراني نياز دارند تا خدمات رساني را به نحو مطلوب انجام دهند .

3- آموزش و تعليم کتابداران

در هنگام افزايش ها مهارت ها براي سازماندهي ، تهيه و تامين خدمات در محيط رقومي ، آموزش و تعليم اهميت بيشتر از هميشه مي يابند . اين مهارت ها صرفا مهارت هايي فني نيستند بلکه مهارت هاي طرح نويسي ، تدوين بودجه و مديريت ، که به افزايش خدمات فن آوري پايه گرايش دارند را نيز در برخواهند گرفت .

3-1- تعليم :

ايسينک[8] کول[9](1999)در خلال بررسي هاي خود دريافتند که در کتابخانه هاي رقومي ، تعليم ، در پس تدوين بودجه و روش کار قرار دارد. آن ها همچنين بيان کردند که در آمريکا چندين دانشگاه براي تاکيد بر اطلاع رقومی ومنابع اطلاعاتي برنامه      هاي درسي خود را از نو نوشته اند . در ساير کشورها نيز چنين اتفاقي روي داده است ( کارپنتر ، 1999 ) . اما اين روندبراي آماده کردن کتابداران در جهت مواجهه با گرايش بنياني جامعه به اطلاعات رقومي و استفاده از آن ها ، کافي نيست . براي مهيا شدن ، بايد تغيير ساختاري بيشتري ايجاد کرد و جنبه هايي از برنامه درسي علوم کتابداري و اطلاع رساني را با جنبه هايي از برنامه درسي علوم رايانه در هم آميخت.توسعه کتابخانه رقومي ، به دنبال آن دسته از دانشجويان علوم اطلاعات رساني و رايانه است که بر جنبه هاي فني و انساني وب تاکيد دارند بنابراين ظهور کتابخانه هاي رقومي گريز ناپذير است.

عناصر درسي هسته براي آموزش و فراگيري کتابداران ديجيتالي :

 • مباني نظري و تاريخي
 • زير ساختار فني کتابخانه رقومي
 • مديريت دانش در کتابخانه رقومي
 • توسعه مجموعه و حفاظت و نگهداري
 • دسترسي به اطلاعات و بهره برداري از کتابخانه هاي رقومي
 • مسائل اجتماعي ، اقتصادي و سياستگذاري ، مثل حقوق مولف
 • مسائل حرفه اي و تخصصي ، از جمله مديريت کتابخانه هاي رقومي .

3-2- آموزش :

اهميت آموزش هاي جاري براي ايجاد ، توسعه و پرورش مهارت هاي کليدي ، حتي از اهميت تعليم پايه نيز به مراتب بيشتر است . آموزشي امري بسيار حيايت است اما بايد از روش کل نگرانه اي بهره گرفت . و طبق تحقيقات انجام شده براي آموزش و تغيير گرايش از کارکردگرايي به هدف گرايي بايد هزينه زيادي صرف کرد .

آموزش کارکنان عموما با مشخصه هاي شغلي يا وظايف دانش گرايي که در دست انجام دارند بسيار مرتبط است . اين آموزش ها به عنوان بخشي از يک راهبرد جنبي ارائه نمي شود . ضروري است تا به جاي تکيه بر کارکردها به نيازهاي بلند مدت توجه داشته باشيم . مک دونالد نيز دريافت هاست که بسياري از کتابداران رقومي موفق ،  اغلب خود آغاز گرند ، يعنی از طريق تجربه و آموزش هاي شغلي ، و نه از طريق ضوابط رسمي فن آوري ارتباطات اطلاعاتي ، مهارت هاي مرتبط را کسب مي کنند ( نبوي، 1384 ، 318 )

4- وظايف جديد کتابداران در محيط ديجيتالي :

طبق نظر ( لنکستر، 1982 ) کتابخانه و کتابداران در عصر رايانه از رونق افتاده و مواد الکترونيکي جايگزين مواد چاپي و کاغذي مي شود ولي با اين وجود وي بر اهميت کتابدار در کتابخانه هاي ديجيتالي پرداخته و براي آن ها نقش ها و وظايفي را بيان مي کند .

که همه اين وظايف را در چند مورد خلاصه کرده است :

 • تعليم کاربردهاي منابع اطلاعاتي الکترونيک به مردم
 • توليد بايگاني هاي موضوعي
 • به روز ساختن محققان از منابع موجود زمينه کاري آنها و … مي باشد .

به هر حال نقش کتابدار کم رنگ نخواهد شد و در بيشتر امور از جمله فهرست نويسي ديجيتالي ، مجموعه سازي و نمايه سازي و … به وجود فردي متخصص و کارامد نياز مبرم خواهد بود . همان طور که هستينگ[10]  مهارت هاي مديريتي و حرفه اي را براي يک کتابدار ديجيتالي با اهميت بر شمرده اند در واقع کتابداران ديجيتالي واسطه هاي برای ارائه اطلاعات از محيط ديجيتال به افراد بهره گير هستند .

از پيامدهاي منطقي ديجيتال سازي کتابخانه و ايفاي نقش کتابداران ديجيتالي و ارائه خدمات مجازي مي توان به يافتن اطلاعات مربوط و جلوگيري از رقابت هاي افراد فاقد تخصص و حفظ بقاي شبکه و منابع اطلاعاتي اشاره کرد . کتابخانه همواره بايد بهترين مکان براي مديريت اطلاعات باشند و در عصر اطلاعات کتابداران مي خواهند که درصف مقدم وظايف مديريت اطلاعاتي باشند ولي وظايف آن ها درعصر جديد با وظايف سنتي آنان تفاوت هاي ظريفي دارند و در زمره نقش هاي قرار مي گيرند که مگيل پيش بيني مي کند که کتابداران آن ها را ايفا خواهند کرد . به هر حال نقش هاي سنتي ، کتابداران غالبا اطلاعات را سازمان نمي دادند آن ها فقط انبارهاي اطلاعات را سازمان داده و براساس موضوعات مشابه ، آن ها را در کنار يکديگر قرار مي دادند .

5- وظایف کتابداران در عصر رقومی

در اينجا به برخي از وظايفي اشاره خواهد شد :

5-1- ميانجي دانش :

کتابداران براي معنا بخشيدن به پيکره موجودي دانش و هدايت بهره گيران به منابع بسيار مرتبط در کتابخانه رقومي ، با ايجاد فهرست به عنوان بخشي از وظايف خود ، بر غناي منابع اطلاعاتي مي افزايند (کني و کلولند ، 1998 ؛ اون و ويرکس ، 1996 ) . در بافته کتابخانه رقومي ، اين وظيفه مي تواند در کارکردهاي زير خلاصه شوند :

 • اکتشافات منابع
 • تهيه منابع
 • تحويل منابع

5-2- مهندسي اطلاعات :

همان طور که وين [11] تعريف کرده ، يک مهندس اطلاعات :

1. فردي است که محتواي دروني داده ها را سازمان دهي کرده و پيچيدگي ان ها را کاملا شفاف مي سازد .

2. شخصي است که ساختار يا نقشه اطلاعات را طوري  تهيه مي کند که به ديگران اجازه مي دهد مسير خود به سوي دانش را بيابند .

بر اين اساس آن ها محتواي اطلاعات را براي استفاده ساختار بندي مي کنند کتابداران به دنبال ايجاد رابطه بين مردم و اطلاعات هستند و اگر بخواهند همه دانش هاي مورد نياز از قبيل : اينترنتي ، فني و رايانه اي و مهندسي را سامان بخشد اين وظيفه ي جديد خود روشي سودمند خواهد بود .

5- 3- کتابداران با کارکرد متقابل :

کتابخانه به دنبال گرد آوري مجموعه اي از منابع اطلاعاتي و فن آوري ها ، در کنار يکديگر در قالب ساختار فعلي کتابخانه ها است . نقش کتابدارن متقابل اين خواهد بود که با استفاده از هر منبع مناسب چه چاپي و چه فناوري پايه به منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي بهره گيران خدمات و سيستم هاي ترکيبي بيشتري را کشف و تهيه نمايند . اين نقش با وظيفه ي ميانجي دانش رابطه نزديکي دارد . اگرچه اين نقش بر افزايش منابع جديد تکيه دارد ولي به شدت بر ارائه خدمات مکان گرايي سنتي از مجموعه کتابخانه تکيه مي کند . بدون شک اين وظيفه يکي از مهمترين وظايف کتابداران است .

5-4- حافظان دانش :

حفاظت از مواد اطلاعاتي خود نياز به مهارت هاي خاص دارد و در اين امر وظيفه کتابداران ارائه راهبردها و سياست گذاري هايي که به حفاظت موفقيت آميز منابع ديجيتالي انجامد . سوختن کتابخانه ملي سارايوو، تنها از دست دادن صرف ساختماني عالي و مجموعه اي بي نظير نيست . اين فاجعه نشانگر تنزل به وحشي گري است . يک کتابخانه درباره ارزشي که يک جامعه براي دانش و علم آموزي و در نتيجه براي حقيقت قائل است اظهار نظر مي کند ( بروفي 2001 ) در اين نقش جديد کتابداران ، حفاظت و نگهداري از منابع در اين فضاي بسيار پيچيده و متقابل اطلاعات فيزيکي و ديجيتالي راهبردهاي جديدي را ارائه خواهند داد .

6- مهارت هاي اساسي براي کتابداران ديجيتالي :

مهارت ها و وظايف زيادي با مقتضيات کتابخانه هاي ديجيتالي وجود دارد که با يکديگر در ارتباط هستند در حال حاضر ، براي جذب کارمند در کتابخانه رقومي و طرح هاي رقمي سازي، کمبود مهارت وجود دارد (مک دونالد ، 2000 ؛ تانر ، 2001 ) .

ولي به طور کلي اين وظايف به سه دسته تقسيم مي شوند :

6-1- مهارت هاي مديريتي :

مهارت هاي مديريتي مورد نياز با گسترش مديريت منابع انعطاف پذيرتر شده و به محيط هاي رقابتي در مديريت طرح ها ، نصب سيستم ها و تامين بودجه مبدل گشته است . در واقع مهارت هاي مديريتي براي استفاده هر چه بيشتر از منابع در اين جهان بي سيم و سنجش تخصص کتابداران و توسعه اندازه سازمان با استفاده از فن آوري روز دنيا است و توانايي مديريت بر اين فرايند ، به مهارت هاي کليدي براي سنجش تخصص کتابداران بدل شده ست . با توسعه اندازه اندازه سازمان ، احتمال دراد که استفاده از اين فن آوري ها – چه در زير ساختار کتابخانه رقومي و چه در فعاليت رقمي سازي – افزايش يافته و پيچيده تر و شرکاي بيشتري را طلب نمايد ؛ در نتيجه ، برنامه ريزي و مديريت رسمي طرح ها ضرورت يابد .

رقابت واقعي است وتامين بودجه فعاليتي پويا است که همه کتابداران به ان عادت خواهند کرد . (نبوي، 1384 ، 314 )

6-2- مهارت هاي فني :

طبق نظر تنانت[12]( 1999 ) مهارت هاي کليدي براي هزاره جديد عبارتند از :

 • فن آوري هاي تسهيل برداري – ابزارهايي براي ثبت و ضبط تصاوير و اشياء رقومي
 • تشخيص نوري نويسه ها ( اسي آر ) – ابزاري براي تبديل متون تصويري به متون قابل خواندن براي ماشين
 • زبان هاي نشانه گذاري – ابزارهايي براي افزودن ابرداده يا محتواي رقومي ساختار يافته
 • فهرست نويسي و تهيه ابرداده – تعيين هويت منابع براي دسترسي به ان ها در آينده
 • نمايه سازي و فن آوري پايگاه ها – توليد سيستم هاي جستجو يا تهيه ابزارهايي براي پشتيباني بازار يابي اطلاعات بسياري از اين مهارت ها به فن آوري وابسته است .

6-3- مهارت هاي موضوعي :

مهارت هاي موضوعي به قدري فراگير است که با تغيير محمل هاي اطلاعات ، از آنالوگ به رقومي اين مهارت ها تغييرات بنيادي نخواهد داشت و در اکثر مواقع توليد ابر داده بيشتر به مهارت هاي موضوعي نياز دراد .

فراهم آوري مواد کتابخانه ديجيتالي توسط کتابدار :

سه مرحله براي فراهم آوري يک منابع بيان شده است که يک کتابدار موظف به رعايت آن است :

 • تشخيص
 • ارزشيابي
 • انتخاب و سفارش

کتابدار ديجيتالي قبل از ارزشيابي و انتخاب منابع الکترونيکي بايد به خوبي با اين مواد آشنا باشد و در واقع ابزارهاي تشخيص را بشناسد اين ابزارها که هم به صورت سنتي و هم به صورت ديجيتالي و گسترده ارائه مي شوند شامل BIP ( ابزار سنتي ) و يا شبکه هايي نظير نشر ايران [13]که جزء فارسي يا شبکه اي نظير آمازون[14] و … اشاره کرد .

در مرحله دوم، ارزشيابي مواد مدنظر است در واقع ارزشيابي شامل مراحل زير است :

 • محتواي موضوعي
 • زبان
 • نمايه
 • اعتبارات مولف و ناشر
 • شناخت مزيت و مضرات فرمت هاي اطلاعاتي
 • ايجاد تداوم و ثبات دسترسي

در مرحله سوم که انتخاب و سفارش مواد الکترونيک مد نظر است ولي با وجود ابزارهاي موجود اين کار به راحتي انجام مي شود در اين زمينه مي توان به حضور ناشران ، واسطه ها ، ابزارهاي نقد و بررسي و … اشاره کرد .

کتابدار ديجيتالي بايد از اين ابزارهاي آگاهي کامل داشته و از ديدگاه هازن نقل شده توسط پيترسون (2001) کتابدار هنگام انتخاب مواد براي کتابخانه ديجيتالي بايد به نکات زير توجه داشته باشد :

 • تهيه سياست مجموعه سازي
 • توجه به نيازهاي کاربران فعلي و آتي کتابخانه ديجيتالي
 • پيش بيني استفاده از موارد
 • ارزشيابي و وجين مجموعه ديجيتالي .

7- نتيجه گيري :

کتابداران ديجيتالي بايد با فن آوري نوين خود کارسازي همراه شده و براي دستيابي به الگوي واحد تهيه اطلاعات و خدمات که خود يک الگوي اقتصادي و فکري است با يکديگر همکاري کنند . آينده کتابخانه ديجيتالي اطمينان بخش است ولي حفاظت از منابع ديجيتالي يکي از مهمترين و ضروري ترين مسائل است . ما به افرادي نياز داريم که نيار به راهنمايي زياد نداشته باشند و نياز به گرفتن دست ان ها نباشد (هيستينگ و تنانت ،1996 ) و خود را براي انجام مسئوليت هاي جديد اماده کنند ( پولاک[15]، 1997 ).

در اصل کتابداران ديجيتالي نگهبانان واشاعه دهنده اطلاعات ديجيتالي هستند . بنابر اين منابع ديجيتالي که اکنون توليد مي شوند و منابعي که در آينده توليد خواهند شد بسيار آسيب پذير هستند وعمر کوتاه اين منابع به علت طبيعت انان است نه منابع فيزيکي که آنها را تهديد مي کنند. وظيفه کتابداران اينده ان خواهد بود که جزاير سادگي را يافته وتبليغ نمايند ودر اين جهان سرشار از ناآرامي اطلاعاتي لنگرگاه هاي امن با ثباتي را ايجاد کنند . ( ديگان،339،1382) .

فهرست منابع :

1. ديگان ، ماريلين. آينده ديجيتالي کتابخانه ها . ترجمه عباس گیلوری.1382 تهران : دبيزش ، چاپار.

2. نبوي ، فاطمه .1384. کتابخانه ديجيتالي . مشهد : آستان قدس .

3. آرمز، ویلیام آی. کتابخانه های دیجیتال. ترجمه زهیر حیاتی و هاجر ستوده.1381.تهران: نشر کتابدار.

1. Hastings, K& Tennant,R.(1996).” How to build a digital librarian .Digital library Research and Development” D-lib Magazine, November.

2. Kuny, T.& Cleveland, G.” The digital library; myths challenges, IFLA Journal, 24(2)1998:107-113.

3. Pollack, Miriam and Brown, Karen.1997.” Learning and Transitions in the Careers of Librarians” International Federation of Library Association. 63rd General Conference, Copenhagen.

4. Sreenivasulu, V. 2000. “The role of a digital librarian in the management of digital information systems(DIS)” The Electronic Library, 18(1):12-20.

5. Williams, Helen and Zald, anne. 1997. “Redefining roles: librarians as Partners in information literacy education” Information Research.3(1).


1.Hastings

2. Tennant

3. Williams

4. Zald

5. kuny

6. Cleveland

7.  sreenivasulu

8.  spink

9.  cool

10.  Hastings

11.  Veen

12. Tennant

13. Www. nasheran .com

14.  www. Amazon.com

15.  Pollack


برچسبها: , , ,

  ۵ نظر

 • محمد احمدی گفت:

  با عرض تبریک به دست اندرکاران عطف .متشکر از مقاله شما ولی آیا ما کتابداران توانسته ایم با ظرفیت های برنامه های دیجیتالی آشنا شویم؟ به نظرم ما هنوز نتوانسته ایم در این رابطه فعال باشیم حتی اساتید ما هم وارد این بحث ها نمیشوند.لطفا روی این موضوع که چگونه باید ظرفیت ها را بالا برد مطلب بنویسید و صحبت کنید

 • طاهری گفت:

  با تشکر از تلاش های شما، با توجه به رشد و تحول فناوری رشته کتابداری در تلاش به هم پایی این فناوری هاست که می تواند قدرت خود را در عرصه کتابخانه های دیجیتالی و مراکز اطلاع رسانی الکترونیکی به صحنه نمایش بگذارد، این دال بر آن نیست که فراگیری و بکارگیری این فناوری ها برای رشته کتابداری هنر می باشد، بلکه یک الزام و باید محسوب می شود.
  که می توان با تزریق دروسی در ارتباط با کتابخانه های دیجیتالی، بخصوص در سطح کارشناسی ارشد، فعالیت در این زمینه را بسیار هموار کرد.

 • سیروس کبیری گفت:

  با سلام و تشکر از زحمات همه دوستان در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
  لازم است این نکته به همه همکاران و دوستان گوشزد شود که مشکل اصلی رشته اطلاع رسانی این است که مباحث فنی و فناوری اطلاعات در سطح کارشناسی و بالاتر به صورت آکادمیک در دانشگاه تدریس نمیشود. مهارت های فنی و آشنایی کامل به مباحث فناوری اطلاعات در کنار اطلاعات تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی که امروزه به نام مدیریت اطلاعات و دانش شناسی شناخنه می شود دو بال قوی برای اوج گیری کتابداران و زحمتکشان این رشته است. امید است با اصلاح واحدهای تدریس دانشگاهی در زمینه زبان انگلیسی و مباحث فنی شاهد شکوفایی این رشته تحصیلی باشیم.

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك